fbpx

News

ข่าวดี กปภ. ลดค่าน้ำ 30%

Update มาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
บรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปา (แบบใหม่) ในอัตราร้อยละ 20 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกราย (ไม่รวมค่าบริการ) อัตราร้อยละ 3 ให้กับหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมค่าบริการ)

มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาชำระผ่อน 6 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำ ประเภท 1 ที่อยู่อาศัย ลงทะเบียนออนไลน์ตรวจสอบสิทธิและขอคืนเงิน

มาตรการที่ 4 ฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา ผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา 3 เดือน คือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี

มาตรการที่ 5 ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทน รับชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม PWA Contact Center 1662

https://www.pwa.co.th/news/view/82107